Skip to content

CASE24-提升運動表現/柔軟度

羽毛球教練改善柔軟度

長期客戶

KEITH係一位羽毛球教練+羽毛球運動員,因為打比賽時覺得自己既下身非常緊影響佢既步幅,所以搵我地幫佢做柔軟度訓練。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善佢既柔軟度。

由於每位病人的情況均不同,實際之治療方法可能有所不同,我們整個治療會由註冊物理治療師、註冊中醫、註冊營養師、運動治療師、伸展治療師及私人教練共同跟進。

病人可以向我們預約一次分析,其後我們會為病人安排合適及訂製之治療方案。

按此立即預約專業分析

按此查看真實個案分享